Logo Vredegerechten Gent

Onbekwamen

 

Beschermde personen

1. Minderjarigen onder ouderlijk gezag

Zolang minstens een van de gekende ouders leeft, staat een jongere tot de meerderjarigheid (18 jaar) onder het ouderlijk gezag.
Is enkel één van de gekende ouders overleden, dan staat de jongere verder onder het ouderlijk gezag van de andere ouder, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden.
Voor een aantal handelingen heeft/hebben een ouder/de ouders de voorafgaandelijke toelating van de vrederechter nodig om namens de minderjarige bepaalde rechtshandelingen te stellen. Ter zake kan voornamelijk, maar niet uitsluitend worden verwezen naar de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Volle wezen onder voogdij

Zijn beide of de enig gekende ouder overleden, dan staat een een jongere tot de meerderjarigheid (18 jaar) onder voogdij.
De voogd en de toeziende voogd zullen de jongere begeleiden naar de meerderjarigheid, een en ander onder controle van de vrederechter die de voogdij georganiseerd heeft.
Voor een aantal handelingen heeft de voogd de voorafgaandelijke toelating van de vrederechter nodig om namens de minderjarige bepaalde rechtshandelingen te stellen. Ter zake kan voornamelijk, maar niet uitsluitend worden verwezen naar artikel 410 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Meerderjarigen onder bewind

 

Specifieke procedures inzake onbekwamen

Vereffening-verdeling van een goed waarin een onbekwame medegerechtigd is.

In die gevallen waarbij de vereffening-verdeling van een vermogen (bvb. omdat een minderjarige deelgenoot is of omdat iemand onder rechterlijke bescherming medegerechtigd is), zoals een nalatenschap, moet gebeuren onder voorzitterschap van de vrederechter, is de gebruikelijke werkwijze dat de datum daarvoor op verzoek van de notaris, in samenspraak met de griffie wordt vastgelegd.

De ontwerpakte vereffening-verdeling dient vooraf aan de vrederechter te worden toegezonden.

Indien een omzetting van vruchtgebruik gebeurt, wordt van de notaris, de bewindvoerder, de voogd of de ouder verlangd dat vooraf de precieze berekening schriftelijk wordt uiteengezet.

Verkoping met onbekwame

 1. De openbare verkoping
  Het principe is de openbare verkoping en niet de verkoping uit de hand. Vergeet niet dat bij elke verkoping, ook deze van onroerende goederen, voorafgaandelijk de toelating moet worden gevraagd aan de vrederechter. Zelfs de verkoping onder opschortende voorwaarde van die toelating is onaanvaardbaar.
  Er moet worden gemotiveerd waarom de verkoping tot belang van de onbekwame strekt.
  Wanneer een rechterlijk beschermde persoon eigenaar of medegerechtigd is in een onroerend goed of wanneer bv. een onroerend goed behoort tot een failliete boedel zal de openbare verkoping gebeuren ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar het betreffende onroerend goed is gelegen, indien deze magistraat daartoe beslist. De verkopingen geschieden in één enkele zitdag (eventueel is een zitdag na een hoger bod mogelijk).
  Rechtzoekenden, bewindvoerders, voogden,... dienen zich tot een notaris te richten indien een openbare verkoping van onroerende goederen wordt beoogd.
  Aan de dames en heren notarissen wordt gevraagd:
  • ​een verzoek tot bepaling van een datum voor de openbare verkoping schriftelijk aan te vragen bij het vredegerecht
  • bij dat verzoek te voegen:
   • een ontwerp van de verkoopakte/verkoopsvoorwaarden
   • een kopie van de beschikking van de vrederechter die de verkoping toestand, van de beschikking van de rechter-commissaris (faling) of van de rechtbank van eerste aanleg
   • een kopie van het schattingsverslag voor zoveel dat zou bestaan
   • indien geen schattingsverslag bestaat, een eigen voorstel van de redelijk aanvaardbare verkoopprijs
  Tevens wordt gevraagd erop toe te zien dat de vacatievergoeding van het vredegerecht voor de zitdag van de openbare verkoping is betaald ter griffie. Volmachten door een verzoekende verkoper aan een notarieel medewerker worden niet aanvaard wat betreft de voogd, de bewindvoerder of een curator omdat beheers- en beschikkingsbevoegdheden worden afgestaan, hetgeen dan weer in strijd is met de bestaande gerechtelijke beslissingen en de door de Wet beoogde bescherming. Een ontslag van ambtshalve inschrijving door de hypotheekbewaarder wordt nooit aanvaard bij een openbare verkoping. Het recht van hoger bod inzake de beoogde openbare verkopingen is niet conventioneel van aard, maar wettelijk van aard: artikel 1592 Ger.W. Suggesties van het notariaat in verband met de organisatie van de openbare verkopingen zijn steeds welkom.
 2. De verkoping uit de hand
  Vergeet nooit dat voorafgaandelijk aan elke verkoping de machtiging van de vrederechter noodzakelijk is en dat een verkoping onder de opschortende voorwaarde van die machtiging uit den boze is. Er dient te worden gemotiveerd, niet alleen waarom de verkoping tot het belang van de onbekwame strekt, maar bovendien waarom een verkoping in de onderhandse vorm voor de onbekwame interessanter is dan de openbare verkoping. Veelal moet een schattingsverslag van een onafhankelijk landmeter-expert worden voorgelegd. Het is evenzeer mogelijk dat de vrederechter zelf een deskundige zal aanstellen ter bepaling van de venale waarde van het onroerend goed. Dit verslag houdt dan een advies in naar de vrederechter, waarmede hij rekening zal houden bij de beoordeling van het verzoek tot machtiging tot een onderhandse verkoop. Evenzeer kan de vrederechter op basis van het ontvangen schattingsverslag oordelen dat een plaatsopneming al of niet met bijstand van een deskundige aangewezen is, vooraleer een beslissing te nemen omtrent het ingediende verzoek tot machtiging van de onderhandse verkoop. Contacteer zeker eerst een notaris!